søndag, mai 25, 2008

Er Nyno fusk?


Vi har nettopp gått til innkjøp av Nyno, et program som smertefritt lar deg skrive korrekt nynorsk. Bakgrunnen for min investering (400 kr. i abonnementavgift pr. år for lærere og studenter), er flere grunner:
  • Man må aktivt forholde seg til begreper og velge riktig alternativ (ordklasser) som programmet foreslår, og lærer dermed også mer
  • Alle i familien vil nyte godt av det - en på ungdomsskole, en på vgs til høsten og undertegnede lærer (barna vil også mest sannsynlig få bedre karakter på innleveringer, noe som vil heve poeng på inntak til videre skolegang)
Jørn Pettersen kvitret meg på min twirl med følgende spørsmål: Er Nyno fusk? Hva om en elev laster ned programmet på minnepenn, og bruker det på eksamen (Alle hjelpemidler tillatt - remember :)?, eller forberedte noen tekster på bokmål, kjørte dette gjennom Nyno og la til disse på minnepennen - eller printet dem ut. ? Udir er klar i sin tekst når det gjelder bruk av programmet under eksamen - ikke tillatt med oversettelsesprogrammer i språkfag. Men, om du altså forbereder tekster på forhånd og tar med deg, så skulle vel ikke det være verre en om mor di skriver om for deg?

Personlig har jeg et greit forhold til nynorsk i undervisningen. Jeg synes selv jeg har hatt nytte av nynorsken, som har et rikere ordforråd enn bokmål. Men, jeg mener vurderingen i faget ikke er på sin plass - noe Nyno med sin eksistens bare understreker. Jeg lurer på hvor mange elever som bruker dette programmet i sin forberedelse av tekster under eksamen ... For en kameratgjeng vil ikke dette koste stort å innvestere i - kollaborasjon er jo vinden for tiden også må vi huske.

Teknologien utvider våre kulurelle rammer, og de digitalt innfødte flyter med mens skolens akademiske tradisjon sliter når veggene faller. Alle hjelpemidler tillatt er et skritt i riktig retning, men samtidig altså et etterslep.

Vil du anse bruk av Nyno som fusk?
Er det ikke på tide at mappevurdering innføres - obligatorisk - over hele fjøla?Her får du ein smakebit (tok meg 10 min. å lage teksten):

Vi har nett gått til innkjøp av Nyno , eit program som smertefritt lèt deg skrive tilnærma korrekt nynorsk. Bakgrunnen for investeringa mi (400 kr. i abonnementavgift pr. år for lærarar og studentar), er fleire grunnar:
  • Ein må aktivt ta stilling til omgrep og velje riktig alternativ (ordklasser) som programmet foreslår, og lærer dermed også meir
  • Alle i familien vil nyte godt av det - ein på ungdomsskule, ein på vg sin til hausten og underteikna lærar (barna vil også mest sannsynleg få betre karakter på innleveringar, noko som vil heve poeng på inntak til vidare skulegang)
Jørn Pettersen kvitra meg på min Twirl med følgjande spørsmål: Er Nyno fusk? Kva om ein elev lastar ned programmet på minnepenn, og bruker det på eksamen (Alle hjelpemiddel tillaten - remember :)?, eller førebudde somme tekstar på bokmål, køyrde dette gjennom Nyno og la til desse på minnepennen - eller printa dei ut.? Udir er klar i teksten sin når det gjeld bruk av programmet under eksamen - ikkje tillaten med omsetjingsprogram i språkfag Men, om du altså forbereder tekster på forhånd og tar med deg, så skulle vel ikke det være verre en om mor di skriver om for deg?

Personleg har eg eit greitt forhold til nynorsk i undervisninga. Eg synest sjølv eg har hatt nytte av nynorsken, som har eit rikare ordforråd enn bokmål. Men, eg meiner vurderinga i faget ikkje er på sin plass - noko Nyno med sin eksistens berre understrekar. Eg lurer på kor mange elevar som bruker dette programmet i førebuinga si av tekstar under eksamen ... For ein kameratgjeng vil ikkje dette koste stort å innvest i - kollaborasjon er jo vinden for tida også må vi hugse.

Teknologien utvidar våre kulturelle rammer, og dei digitalt innfødde flyt med mens skulen sin akademiske tradisjonn slit når veggene fell. Alle hjelpemiddel tillaten er eit skritt i riktig retning, men samtidig altså eit etterslep.

Vil du vurdere bruk av Nyno som fusk?
Er det ikkje på tide at mappevurdering blir innførd - obligatorisk - over heile fjøla?

5 kommentarer:

Guttorm Hveem sa...

Eg er vel kanskje ikkje rett (mål)mann å kommentera her, men uansett.
Dersom ein har kunnskapar til å velje rett oversetjing så kan ein jo faktisk skapa betre tekstar. Men eg har i minne ein kar frå borneskulen, han fann ut at synonymfunksjonen i word var praktisk. Han skreiv ein stil og gjekk deretter i gong med å slå opp alle orda sine i synonymordboka. Dei fleste forslaga vart brukt og han sat igjen med ein heilt merkeleg tekst utan samanheng og flyt.

Gavriel Salomon og andre (t.d. Jostein Tvedte på NKUL) snakkar om effekten av, med og gjennom teknologi. Nyno er eit glitrande døme på "Med" teknologi. Kva kan ein altså skapa eller få til dersom ein bruker teknologi?
Elevar/Lærarar klarar nok å få ein betre versjon av teksten sin om dei bruker nyno, men det kan jo gå rimeleg gale om ein ikkje har noko kunnskap sjølv.

Eit spørsmål ein kan stilla seg er om hovudfokuset er å skriva korrekt nynorsk, eller om det er å skriva ein god tekst på nynorsk. Eg hallar nok mest til det siste og tykkjer ikkje at nyno er eit utenkjeleg hjelpemiddel. Kanskje det må gjerast noko med oppgåvene?
Men så merkar eg jo og at oversetjinga i bloggposten her av og til ikkje fell heilt i smak. (Eg har rett nok ei skriftleg konservativ forteljestemme frå Hardanger)


Merka meg forresten at teksten "Men, om du altså forbereder tekster på forhånd og tar med deg, så skulle vel ikke det være verre en om mor di skriver om for deg?" ikkje vart omsett.

Til sist, vil denne investeringa seie at Diginalet i framtida vert tospråkleg? Med alle innlegg tilgjengeleg på både nynorsk og bokmål?

Kjell sa...

Om Nyno er juks eller ikke avhenger vel helt av hva oppgaven går ut på og hvilke hjelpemidler som er tillatt for å løse den?

Det som er mer aktuelt å diskutere er om det er riktig å lage eksamensoppgaver som er slik at du kan løse dem ved å bruke Nyno. En bør vel i langet større grad satse på vurdering og forståelse av nynorske tekster i stedet for produksjon.

jeanette tranberg sa...

Teksten som ikkje vart omsett blei limt inn (trodde eg), mens undertekna multitaska (satt på telefonen samtidig) Eg registrer at eg kanskje er like dårlig på multitasking som eg er på nynorsken :)

Marita sa...

Jeg er enig med Kjell, og lurer på om vi noen gang kommer dit at vi klarer å få norske elever til å skrive god bokmål og god nynorsk. Jeg var sensor i fjor og er usikker. Hadde det ikke vært for min skjebne som norsklærer, hadde jeg ikke hatt særlig kontroll på nynorsken, dessverre.

jeanette tranberg sa...

Jeg tror definitivt jeg kan bli en bedre nynorskskiver av å bruke Nyno. Hvis ikke hadde jeg ikke kjøpt det. Ordene som kommer opp som forslag er jo hentet fra forskjellige ordklasser, og her for ungene repetert grammatikken sin :)

Enig med Kjell, det avhenger av oppgaven. Men, jeg forsto ikke helt hva du mente med at vi bør satse på vurdering og forståelse i stedet for produksjon (har litt trangt for det noen ganger :)?

Jeg har skrevet forferdelig mye dårlig nynorsk, men husker jeg fikk dreisen på det etterhvert andre året på lærerskolen (er jo en stund siden, men språk må jo holdes ved like ... Det blir nok ikke her på Diginalet jeg kommer til å legge inn støtet på det feltet Guttorm. Håper ikke du ble veldig skuffa C",)