onsdag, mai 13, 2009

Mappevurdering med rubrikker

Mappevurderingen i RLE og Samfunnsfag på 9. trinn nærmer seg sluttfasen, og innebærer en god del action for både lærer (meg) og elevene i de to klassene nå som tempraturen stiger både inne og ute.

Denne uken er det ferdigstillelse av arbeidsmappen i Samfunnsfag, og det blir spennende å se hvor mange som blir ferdige med sitt andreutkast + refleksjonstekst i de 5 mappene. Produktene i mappene varierer: Faktaspørsmål (en myk start i forbindelse med innføringen av mappevurdering som er helt nytt for elevene), 2 prøver, 1 gruppearbeid og 1 fordypningsoppgave. Kravene for ukene som kommer er som følger:

Arbeidsmappe: selve grunnlaget for vurdering i faget. De som ikke imøtekommer arbeidsmappekravet vil få et brev neste uke til hjemmet, hvor det varsles om manglende grunnlag for karakter i faget. Jeg har laget en rubrikkvurderingen for arbeidsmappen, som jeg håper vil motivere elevene til innsatts:
Vurdering av arbeidsmappe
I tillegg til denne følger også en påminnelse over læringsmålene og hvordan en refleksjonstekst kan skrives.

Presentasjonsmappe: Denne får elevene delt ut når arbeidsmappen er levert, så det ikke blir for mye å forholde seg til på en gang. Lærer velger ut 1 produkt (gruppearbeid) og eleven velger 1 produkt (individuell). Denne mappen (i motsetning til kanskje vanlig praksis kanskje hvor arbeidsmappen er utgangspunkt) er utgangspunktet, eller vil styre den muntlige samtalen. Dette har jeg gjort for å begrense omfanget av det muntlige pensumet - en slags fordeling for at de ikke skal drukne i arbeid. I gruppearbeidet (som var: Fiske, Jorbruk og Skogbruk - kollektivt arbeid) vil jeg stille spørsmål fra de to områdene som medelever skrev om, mens de selv vil kunne snakke fritt om den de selv utformet.
PRESENTASJONMAPPEKRAV SAMF
Muntlig presentasjon: Av de gjenstående produktene (3 i samfunnsfag og 2 i RLE) vil eleven kunne velge en som presenteres muntlig for lærer/medelever, og de resterende 2 i SF og 1 RLE, vil være gjenstand for muntlig høring. I den muntlige høringen vil fagstoffet vi har gjennomgått være utgangspunktet.

Jeg har tenkt å lage et sett med med spørsmål fra læringsmålene i gruppeoppgaven som vi kan snakke omkring. Hvis eleven gjør det godt på gruppeoppgaven og det gjenstående tema, utvider jeg med spørsmål fra flere mapppers læringsmål. På denne måten håper jeg å kunne utfordre, dokumentere og dekke pensumet, samtidig som jeg imøtekommer vurderingsforskriftene om underveisvurdering (å måle kompetanse slik den er når karakteren settes ... ).

Utfordringen: er å få tid nok til muntlige samtaler. Jeg ser ikke bort fra at jeg må bruke av min for- og etterarbeidstid på muntlig (elevenes RLE/UV-timer, som egentlig skal ledes av en annen lærer ). I de timene kan jeg ta med elever ut på mediateket, og la de andre jobbe med mapper/annet. Hvis alt går etter planen, så er det en mulighet - i SF hvertfall. Jeg har tatt høyde for at eksamen for 10. klasse ville stjele timer fra oss, og på toppen av det har vi mistet noen fredager (som består av 1 time RLE og 2 timer SF). Kontaktlærere har en forkjærlighet for å ta fredager til ekskursjoner later det til. I tillegg har kontaktlærere også mistet timer i forbindelse med andre aktiviteter (f.eks. Den kulturelle skolesekken), så de 4 timene jeg hadde planlagt fra RLE/UV-timer i hvert av fagene (en lokal organisering for å få årstimer til å gå opp), må jeg kanskje se langt etter - i RLE hvertfall har jeg forstått. Jeg har fått en av disse til prøve denne uken - heldigvis. Vi får se hvordan det bakker i vei for elevene. De skriker om seg over store arbeidsmender om dagen, og gjør selvfølgelig alt i siste liten, selv om de har blitt varslet ukevis i forkant, med påminnelser og atter påminnelser.

Refleksjoner: Nå holder elevene på å legge inn sine 2. utkast i mapper. I etterkant ser jeg at vi nok med fordel kunne laget disse mappene tidligere. Til å begynne med følte jeg ikke de var klare for å lage seg denne arbeidsmappen. De hadde nok med å finne frem til Innleveringsmappen, å og å laste opp dokumenter. Det skorter på digital kompetanse hos mange. I forrige økt lærte jeg elevene hvordan de skulle lage hyperlenke i tekster, selv om noen nok kan det fra før, så er det svært få som benytter seg av det i praksis.

Rubrikkvurdering i mappevurdering: I de siste mappekravene har vi benyttet rubrikkvurdering. Elevene får utdelt rubrikkene i forkant, har vært med og utformet noen punkter, blitt kjent med, og vet dermed nøyaktig hva som forventes. Den siste fordypningsoppgaven Land i Europa, var både detaljert i forhold til innholdet og generell (sjangerkrav). Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra elevene om at de liker dette. De som vanligvis jobber hardt for å nå mål, gjør det faktisk bedre nå, og kommer smilende og takker for sine karakterer (noe jeg forteller dem at de kan takke seg selv for :). Mitt problem er at jeg har utarbeidet disse rubrikkene mer eller mindre helt på egenhånd. Jeg har lest en del amerikanske (Rubistar og iRubric), og fått en slag feeling med hva som kan egne seg, men er en skikkelig newbie som hopper i det. Jeg har fått boken til Henning Fjørtoft, som jeg gleder meg til å studere. Akkurat nå leser jeg den på sengen (og ble veldig glad når jeg så ordet mappevurdering der :) - noe annet får jeg ikke tid til. Venter spent på å se siden hvor det står om alle feilene jeg har gjort, det kommer nok ... Jeg føler meg litt på gyngende grunn, men er likevel glad jeg har begynt på denne prosessen. Det verste som kan skje er kanskje at jeg gjør noen feil jeg lærer av, så lenge elevene er mer fornøyde enn før ... Her er siste eksempel, om det er til etterfølgelse vil jeg komme tilbake til senere, når Fjørtofts er fortært. I mellomtiden lever jeg lykkelig uvitende om alle mine feil c",)
Vurderingskriterier m5 Land i Europa

3 kommentarer:

jeanette tranberg sa...

Egne kommentarer / refleksjon:

Rubrikkvurderingen for arbeidsmappen bør være mer positivt utformet. Ser at eleven i ettertid - ved en liten måloppnåelse - kan få traumer av det her ... Forbedring bør kanskje være i stilen: Fremragende, Kompetent, Under utvikling, På begynnerstadiet med poengskala ...

ARbeidsmappen bør startes på med en gang i første innlevering. 2. utkastet til ferdig Arbeidsmappe med alle mappekrav i et dokument (m1 + refleksjon), slik at jeg sparer meg for mange klikk når jeg skal se helheten.

Ole Ekroll sa...

Spenstig og spennende opplegg:-) Bra at du våger og har guts til å gjennomføre noe slikt. Det krever masse energi, pågangsmot og ikke minst tid.

Vi prøver også å utvikle egnede vurderingsuttrykk og metoder for å måle kompetansen, men ser som alle andre at det er en lang veg å gå:-(.

Prøver å vekte vurderingen slik at det faglige innholdet til eleven gir reltivt flere poeng enn f.eks formkrav/innsats. Fagkompetansen vurderes etter en grov tredling i faktakunnskap, årsak/virkning og evne til refleksjon/drøfting. Vi diskuterer fremdeles hva som ligger i det høyeste nivået/hvordan dette skal måles. Kanskje du har noen tanker om hvordan dette kan gjøres?

jeanette tranberg sa...

Jeg fomler meg fram :)

Flere av mine kriterier i rubrikkvurderingen for arbeidsmappen er fokusert på formelle ting. Fokuset på formelle krav kommer av at ved de første innleveringer, så var det svært få som leverte noe i det hele tatt. Det har derfor vært en del fokus på orden rett og slett. Som jeg pleier å si, orden i boken (eller hva det måtte være - mappen) er orden i hodet. Til å begynne med laget jeg ikke rubrikkvurderinger. Det begynte jeg med på det siste mappekravet, og jeg ser en fantastisk forbedring på så og si samtlige elever. Rubrikkene fungerer som et godt stillas, sammen med veiledning underveis. De kommer faktisk å takker meg fordi det har blitt så tydelig hva de skal gjøre.

I presentasjonsmappen til elevene, øker fokus på innholdet (bevarer noen viktige formelle punkter, men har strammet inn på poengene ved å lage hvite felter). Jeg prøver kanskje mest av alt å lære dem å være fokusert på målet - innholdet altså. Som f.eks. at de ikke gjør disse oppgavene fordi lærer har sakt det, eller fordi det var lekse uke 17 osv., men fordi de skal tilegne seg kompetanse og grunnleggende ferdigheter innfor et område (ting de må kunne for å bli gode skattebetalere, og lykkelige og frie mennesker som jeg sier til dem :).

Utfordringene vi har jobbet med nå, har vært for å få til en god refleksjonstekst - en som viser oppnådd kompetanse, det å knytte hva vi har gjort og hvordan vi gjorde det sammen med læringsmålene i de forskjellige mappene. Elevene ser da noen sammenhenger i læringsstoffet (fordi vi går tilbake og lager 2. utkast på alle produkter i arbeidsmappen så får de et slags fugleperspektiv over hele pensumet). De ser at bolkene faktisk henger sammen, og de ser at de har lært noe. Det i seg selv er motiverende og gjør dem mottakelige for mer læring. Vi har også fokusert på at produktene skal lages ikke bare for egen del, men slik at medelever kan høste av hverandres kunnskaper - samarbeidslæring. Vi har fokusert mye på prosessen ser jeg ... Å måle kompetansen de har oppnådd underveis, blir som å fange elven som en sa (husker ikke hvem ...). Det blir kanskje lettere å måle aktiviteten, og refleksjonene omkring aktivitetene knyttet til læringsmålene, som elevene generer i etterkant synes jeg. Da vil jeg også kunne måle det høyeste nivået føler jeg? Har eleven lært det han/hun skulle lære? Hva føler hun/han selv? Ser han/hun sammehenger, klar å syntesere, analysere etc. Og det her rubrikkvurderingens punkter blir viktige. I presentasjonsmappen satte jeg opp disse punktene - blant annet - på en rad i et forsøk på å kunne måle oppnådd kompetanse:

Viser svært god refleksjon.
• Knytter innhold til læringsmål.
• Er bevisst egne styrker og svakheter.
• Redegjør for forbedringer/ikke forbedringer i hvert mappeprodukt.

Så, jeg fomler meg frem ja ... vet ikke om jeg svarte på spørsmålet helt konkret men ... Tror refleksjonstekster vil kunne måle mye, og jeg tjuvtitter litt til: Gjettum skole i Bærum som har utviklet noen forenklede modeller de bruker i vurdering:
http://www.scribd.com/doc/13800490/Forenklede-Modeller-Som-Vi-Bruker-Ved-Vurdering

Men, har som du sier en lang vei å gå kjenner jeg :) Det er så mye å lære for en lærer c",)