onsdag, april 04, 2007

Plan for kunnskapsdannelse

Utdanningsdirektoratet har publisert et dokument som danner utgangspunktet for en treårig: Plan for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling - 2007 - 2008, innenfor Program for digital kompetanse - en oppgave gitt UD av kunnskapsdepartementet i et tildelingsbrev for 2006. Planen har det samme nivåovergripende perspektiv som Program for digital kompetanse, hvilket vil si at den gjelder for grunnutdanning, høyere utdanning og voksnes læring - i et livslangt læringsperspektiv (e-borger perspektiv).


Planen har følgende målsettinger:


  • Systematisere og formidle kunnskaper og erfaringer

  • Bidra til et bedre beslutnings- og kunnskapsgrunnlag

Planen er et bidrag for gjennomføring av Program for digital kompetanse 2004-2008, og skal bidra til å systematisere pågående aktiviteter og initiativ knyttet til programmet. Det vil bli utredet og igangsatt tiltak for oppfølgingen av planen. Aktivitetene skal bidra til å legge til rette for dialog, læring om, og handling i forhold til digital kompetanse.

Planen har 4 innsatsområder:

  1. Kompetanseutvikling - impelementering i praksis

  2. Dokumentasjon, statistikk, kartlegging

  3. Tema med særlige kunnskapsbehov

  4. Informasjon, kunnskapsoverføring og forankring

Under område 1 kan vi lese at en viktig rolle for myndighetene er å legge til rette for at skoleledelse finner og bruker den kompetansen som trengs (for implementering). Videre at UD i refleksjoner knyttet til teknologiske utfordringer ble reist spørsmål i om skoleledelsen har valgt å se lett på den digitale delen av Kunnskapsløftet, eller om det er en lav bevissthet om det helheltlige og komplekse forholdet mellom teknologi, pedagogikk og organisasjon.

Det er nok flere av mine gamle medstudenter som vil kjenne seg igjen i dette bildet. For ikke så mange dagene siden så var nettopp dette et tema som ble diskutert mellom hyllene på Kiwi, og i denne forbindelse også bruken av begrepet IKT.


En kollega sa til meg: Vi har jo IT-folk her ... Det slo meg umiddelbart at begrepet IT og IKT, hvor det siste er en videførelse av det første, er diffust i den forstand at det innen dette fagfeltet finnes flere forgreninger eller aspekter. IT-folkene som min kollega refererte til har utdannelse innen drifting. Leser man stillingsannonser, kan man ofte lese: IKT-medarbeider ønskes, og ofte presiseres det ikke spesifikt hvilke type kompetanse man er ute etter eller hvilke arbeidsoppgaver som skal løses. Det er nok ikke bare i utdanningssektoren hvor det skorter på bevisstheten.

I samtale med medstudenten, som har vært i to forskjellige vikariater dette året, kan hun fortelle at de fleste hun har vært i kontakt med ikke vet at det finnes ikt-pedagoger, lærer med kompetanse i forhold til teknologi, pedagogikk og organisasjon. Praktiserende lærere og ledelse tenker oftest automatisk på IKT-lærer som en med teknisk bagrunn sier hun. Dette stemmer også overens med mine erfaringer fra intervjuer i tilsetningsrunder.

Hva hjelper det om jeg får min daglige dose digitale kompetanseheving via audio på vei til og fra jobben, hvis få eller ingen har bevissthet om sitt behov for denne? Akk ja ...

Tilbake til planen, den er spekket med forskjellige tiltak og denne lesningen kan sikkert være et godt alternativ til den tradisjonelle påskekrimmen ... God påske :O)


Informasjon om planen og oppfølgingen av den skal være tilgjengelig via hjemmesidene til
Utdanningsdirektoratet, Norgesuniversitetet og Vox (
www.udir.no , www.nuv.no og www.vox.no ).
Det skal også, som ledd i oppfølgingen av planen, utarbeides en kortfattet statusrapport som blir tilgjengelig på nettet, og som gir informasjon om status for oppfølgingen og utviklingen av tiltakene.