tirsdag, mars 10, 2009

Fravær og grunnlag for vurdering

Høringsutkastet for vurdering som ligger ute, har noen punkter som kan være opplysende. Hensikten med forslagene, og bakgrunnen for forslagene, er å klargjøre regler, å styrke rettsikkerheten, og å legge frem et redskap for motivasjon og læring. Det er mange løse tråder, og mange som rett og slett i dag ikke vet hvordan de skal forholde seg i forskjellige situasjoner.

En tenkt situasjon i forhold til vurdering og fravær ble diskutert her om dagen:

En elev har personlige problemer, og henvender seg til rådgiver, gjentatte ganger. Det kan være seksuelt misbruk i hjemmet, eller andre ting eleven ønsker å holde skjult fra foreldre. Eleven uteblir gjentatte ganger fra timer, og faglærer(e) får problemer med vurdering i faget. Fraværet skal dokumenteres, men man skal samtidig ivareta elevens personvern. Hvordan løser man et slikt dilemma?

Høringsutkastet er tydelig:

§ 3-40 Føring av fråvær i grunnskolen

Alt fråvær for elevar skal frå 8. årstrinnet førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i
dagar og enkelttimar.
Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på vitnemålet. Dette gjeld
berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.
Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå
opplæringa på førehand.
For inntil 14 dagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
- dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar.
- innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11

Paragraf 3-38 annet ledd regulerer hva som skal føres inn i skolens forsvarlige system, (...). Det fremgår her at fravær, halvårsvurdering med karakterer,
standpunktkarakterer og eksamenskarakterer skal føres inn. Dette gjelder både for karakterer
i fag og karakterer i orden og oppførsel. Det er ikke adgang til å la være å føre noe av dette.

Paragraf 3-46 fjerde ledd pålegger eleven en plikt til dersom det er mulig å legge frem
dokumentasjon på fraværet fra opplæringen på forhånd. Dette vil være viktig for lærerens
oppfølging av eleven, og gir skolen en mulighet til å legge til rette opplæringen slik at eleven
kan gjøre en innsats for å kompensere for fraværet.

Så lenge eleven befinner seg innenfor skolens område, og opplæringen ivaretas med tilrettelegging fra faglærer (kompensasjon), vil man da kunne la være å føre fravær fra fagtimer? Det kan synes sånn. Det er elevens måloppnåelse som skal vurderes, det skal ikke trekkes inn:
  • lærevansker
  • høyt fravær
  • orden & oppførsel
  • innsats i fag (her: en elev som er aktiv skal ikke tjene på dette - kan f.eks. være muntlig aktivitet!)
Læreren skal anstrenge seg litt ekstra presiseres det - til noens forargelse (litt arrogant formulert kanskje ja, og en smule provoserende for dem som kanskje strekker seg lengre enn de fleste), for å skaffe et vurderingsgrunnlag. På den andre siden så kan man tolke det som viljen til å se etter muligheter fremfor begrensninger. Det presiseres også at det i tvilstilfeller vil være en skjnnsmessig vurdering.

Finnes det eventuelt andre forskfrifter i lovverk, som overstyrer opplæringsloven, eller andre formuleringer innenfor opplæringsloven som gir unntak for føring av fravær?