tirsdag, februar 12, 2008

Visuell modell


Mappevurdering:

Fase 1:
Elevarbeider:
(forelesninger, gruppearbeid, caseoppgaver, labbrapporter etc.) samles og dokumenteres (lydfiler, tekster, bilder, filmer, tegning, rapporter etc.) i en Arbeidsmappe (analog eller digital, eller en kombinasjon.

9 - 12 arbeider (vil variere)

• formativ vurdering
• prosessorientert skriving
• peer-assessement

Fase 2:
Seleksjon
Elevarbeider velges ut: delvis av lærer, delvis av elev - etter gitte kriterier. Utvalget legges i en presentasjonsmappe. Lærer kan f.eks. velge ut et eller to arbeider som skal være med, og eleven velger selv ut to andre arbeider som hun/han er svært fornøyd med.

Eleven får f.eks. en uke på å klargjøre presentasjonsmappen (forbedre oppgaver og skrive refleksjonstekst) som leveres inn for vurdering.

• refleksjonsnotat der de begrunner de valgene de har gjort
• hva kjennetegner et godt arbeid
• egenvurdering knyttet til målomårder for oppgavene/generell del av læreplan

Fase 3:
Summativ vurdering
Todelt: Presentasjonsmappe (skriftlig) og presentasjon av arbeidet kombinert med muntlig høring (vekting: 50/50 eller 2/3)

• Arbeidet presenteres muntlig for læreren
• Læreren stiller eleven spørsmål knyttet til faget (og produktet i mappen)