tirsdag, mars 31, 2009

General Rubric MakersJeg kjenner at rubrikker generelt og General Rubric Maker spesielt på http://www.teach-nology.com gjør meg glad.

Rubrikkene gir meg en bedre oversikt over hvordan gruppen/elevene har oppfylt de formelle krav til oppgaven, og elevene får tydelig se at det er viktig å lese oppgaven godt, samt at det blir lettere for dem å fokusere på mål. Spesielt hvis jeg klarer å lage disse rubrikkene på forhånd, eller sammen med oppgaveteksten. Er det lurt?

Nedenfor er et (bearbeidet) eksempel fra den ferdige genererte tabellen jeg produserte ut fra Mappeoppgave 3s formelle delmål og krav. Jeg kopierte det genererte produktet inn i Word, hvor jeg oversatte noen rubrikktitler til norsk.

I denne oppgaven var det ikke mulig å lage samfunnsfaglige rubrikker, siden alle elevene jobber med forskjellige oppgavetekster, men jeg kan kommentere i siste linje, så det er greit. Kanskje legger jeg inn en over og under måloppnåelse relatert til det faglige ... Om jeg ønsker kan jeg også velge om jeg vil la lærer eller elever kommentere og vurdere hverandre, ved eventuelt å redigere i siste linje.
Rubrikkvurdering Samfunnsfag Geografi Primaernaeringer

mandag, mars 30, 2009

Teach4Learning - Rubric Maker

Kollegamøtet i dag - igjen - handlet om vurdering. Minibussen til Marita dukket opp i frustrasjonen som råder når krav presenteres og refereres. I samme stund tikker Marita inn en kommentar på min post Hvorfor mappevurdering?, hvor hun blant annet kommer med et tips om boka til Henning Fjørtoft som visstnok er i anmarsj. Den gleder jeg meg til å lese. Ikke bare fordi han i følge Marita sier: at det å endre vurderingspraksis ikke er noe ildsjelene kan drive på med (...), men også fordi jeg forstår det slik at han er levende opptatt av rubrikkvurdering. Jeg har så vidt prøvd meg med rubrikkvurdering, og synes dette virker veldig kjekt for både lærer og elever.

Rubrikkvurdering avmystifiserer, og blottlegger hva som ansees som bra dokumentasjon av av både form og innhold. Tidligere har jeg brukt Rubistar, i dag fant jeg også Teach4Learnings Rubric Maker . Den fant jeg via en nettside fra http://www.kennesaw.edu/
som førøvrig er et universitet som er godt etablert i Second Life, og som stod for en del arrangementer i helgens Virtual Worlds Best Pracice in Education. Du kan lese mer om hvorfor rubrikker er interessant på deres nettside om Assessment Rubrics. Det skal jeg, men nå, d&b i Second Life - i kveld en tur til Wired c",)

Oppdatering 31.01.09: Shamblesguru som driver International Schools Island i Second Life, har en side som myldrer av ressurser for rubrics :)

tirsdag, mars 24, 2009

Twitterific :)Twittered by Will Richardson

d&b i Second Life - Gruppemøte7 medlemmer møtte til gruppemøte 23.03.09. Her gikk vi (kjapt) gjennom bruk av profil, og tok en presentasjonsrunde for å bli litt bedre kjent. Flere - i alt 3 - studerer til mastergrad, og vil forhåpentligvis få et godt utbytte av å treffes i SL for utveksling av ideer - og vi andre likeså selvfølgelig. Gikk vi for fort igjennom bruk av profil, så ... Les mer

mandag, mars 23, 2009

Prisen for videreutdanning?

\Videreutdanning\

Det hersker en del forvirring omkring strategi for videreutdanning for min del. Hvordan er ordningene lagt opp for oss lærere? Staten slår "gnist", og pøser ut penger til videreutdanning for å styrke læreres kompetanse. I første omgang høres det så fint ut. I andre omgang, later det til at midlene, som fordeles 40-40-20 (stat-kommune-søker), må tas fra andre potter som bøker o.l.

Hvem er det egentlig som skal betale de 40% i kommunen? Er det skolen selv - som skoleier, eller er det andre midler i kommunen som settes av til dette? Er det slik at staten deler ut sine 40, og hvis kommunen har råd til 40%, og søker har økonomi til 20%, så får elevene kvalitetsundervisning - og motsatt?

I så fall, er enslige mindre attraktive som lærere, fordi de har dårligere økonomi? Og hva med de som allerede holder på med en master, kan de søke om tilskudd til å dekke vikar? Hvis ikke, så er det kanskje ikke så attraktivt å ta en master ... Det er ikke så lenge siden jeg selv måtte avbryte en masterutdanning fordi den innebar å si fra seg retten til dagpenger de neste 4 år.

Hva er egentlig prisen for å kaste seg på en videreutdanning - både for den enkelte og for arbeidsplassen? Min skepsis er stor, og tilliten liten ...

lørdag, mars 21, 2009

Fronter: Kommentere hverandres oppgaver

Denne uken skulle elevene levere inn en gruppeoppgave, hvor de skulle kommentere hverandres oppgaver. Gruppeoppgaven ble levert under Innlevering (fordi man der kan levere som gruppe), hvor det finnes verktøy for å kunne tilpasse tilgangen. Så viser det seg at denne funksjonen kan ikke brukes likevel, og det vises selvfølgelig ikke før elevene skal bruke den ... I mappen Innlevering, kan kun eleven selv (og kanskje foreldre for dem som bruker foreldreinnlogging?) få tilgang.

Når jeg så da må flytte innleveringene til en vanlig mappe, finnes selvfølgelig ikke denne i Innlevering. Funksjonen Innlevering, har altså et stort antall verktøy for tilpasninger som ikke kan gjøres, men ingen verktøy for funksjoner jeg nå trenger. Jeg må laste ned alle oppgaver, og legge disse inn en for en manuelt, og det uten at funksjonen gruppeinnlevering finnes ... selvfølgelig.

Spørsmål:
Hvorfor har Fronter en innleveringsmappe med gruppefunksjon, hvor grupper ikke kan lese?
Hvorfor har Fronter en mappefunksjon hvor grupper kan lese, men ikke levere som gruppe?

I HATE FRONTER!

Regjeringen vurderer å kutte eksamen

En av mine kolleger hadde vanskelig for ta ordene i sin min munn, men med et smil iblandet noen grøss, fikk han hostet opp at regjeringen vurderer å ta i bruk mappevurdering.
c",)

tirsdag, mars 10, 2009

Fravær og grunnlag for vurdering

Høringsutkastet for vurdering som ligger ute, har noen punkter som kan være opplysende. Hensikten med forslagene, og bakgrunnen for forslagene, er å klargjøre regler, å styrke rettsikkerheten, og å legge frem et redskap for motivasjon og læring. Det er mange løse tråder, og mange som rett og slett i dag ikke vet hvordan de skal forholde seg i forskjellige situasjoner.

En tenkt situasjon i forhold til vurdering og fravær ble diskutert her om dagen:

En elev har personlige problemer, og henvender seg til rådgiver, gjentatte ganger. Det kan være seksuelt misbruk i hjemmet, eller andre ting eleven ønsker å holde skjult fra foreldre. Eleven uteblir gjentatte ganger fra timer, og faglærer(e) får problemer med vurdering i faget. Fraværet skal dokumenteres, men man skal samtidig ivareta elevens personvern. Hvordan løser man et slikt dilemma?

Høringsutkastet er tydelig:

§ 3-40 Føring av fråvær i grunnskolen

Alt fråvær for elevar skal frå 8. årstrinnet førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i
dagar og enkelttimar.
Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på vitnemålet. Dette gjeld
berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.
Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå
opplæringa på førehand.
For inntil 14 dagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
- dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar.
- innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11

Paragraf 3-38 annet ledd regulerer hva som skal føres inn i skolens forsvarlige system, (...). Det fremgår her at fravær, halvårsvurdering med karakterer,
standpunktkarakterer og eksamenskarakterer skal føres inn. Dette gjelder både for karakterer
i fag og karakterer i orden og oppførsel. Det er ikke adgang til å la være å føre noe av dette.

Paragraf 3-46 fjerde ledd pålegger eleven en plikt til dersom det er mulig å legge frem
dokumentasjon på fraværet fra opplæringen på forhånd. Dette vil være viktig for lærerens
oppfølging av eleven, og gir skolen en mulighet til å legge til rette opplæringen slik at eleven
kan gjøre en innsats for å kompensere for fraværet.

Så lenge eleven befinner seg innenfor skolens område, og opplæringen ivaretas med tilrettelegging fra faglærer (kompensasjon), vil man da kunne la være å føre fravær fra fagtimer? Det kan synes sånn. Det er elevens måloppnåelse som skal vurderes, det skal ikke trekkes inn:
  • lærevansker
  • høyt fravær
  • orden & oppførsel
  • innsats i fag (her: en elev som er aktiv skal ikke tjene på dette - kan f.eks. være muntlig aktivitet!)
Læreren skal anstrenge seg litt ekstra presiseres det - til noens forargelse (litt arrogant formulert kanskje ja, og en smule provoserende for dem som kanskje strekker seg lengre enn de fleste), for å skaffe et vurderingsgrunnlag. På den andre siden så kan man tolke det som viljen til å se etter muligheter fremfor begrensninger. Det presiseres også at det i tvilstilfeller vil være en skjnnsmessig vurdering.

Finnes det eventuelt andre forskfrifter i lovverk, som overstyrer opplæringsloven, eller andre formuleringer innenfor opplæringsloven som gir unntak for føring av fravær?


søndag, mars 08, 2009

Hvorfor mappevurdering?

Artikkelen Flere puter under armene skildrer noen læreres syn på hvordan retten til å bli vurdert svekker undervisningen og dannelsen i norsk skole. Jeg har kanskje ikke nok erfaring til å kunne uttale meg om saken, men ønsker likevel og dele noen tanker (som er litt på siden av saken siden den dreier som innføring av lovfestet rett til vurdering, men likevel relevante fordi nye forskrifter krever andre metoder). Tankene deler jeg ofte med kolleger når deres frustrasjoner kommer til utrykk, men deres entusiasme for mine løsninger uteblir - desverre.

Jeg bestreber meg i disse dager på å gjennomføre mappevurdering i de to fagene jeg vikarierer i. Det enkle svaret på hvorfor, er rett slett at de nye forskriftene som tvinger lærere til å forandre sin tradisjonelle praksis (den som måler gjennomsnitt i faget). Mappevurdering er, eneste metode jeg kjenner, for å kunne imøtekomme kravene slik de er i dag - og slik det later til å bli fremover. En lærer sier følgende i artikkelen:
Et av momentene i forslaget er at elevenes lovfestede rett til å bli vurdert blir styrket. Ansvaret for at retten overholdes vil ene og alene bli liggende hos læreren, som vil være forpliktet til å «skaffe vurderingsgrunnlag». Altså kan det bli lærerens ansvar at elevene møter til prøve, leverer inn oppgavene i tide eller er generelt til stede.
I tradisjonell undervisning, vil dette være et mareritt som beskrevet av en annen:
– Da jeg kom tilbake var det én av fem grupper som kunne fremføre, og dokumentene som skulle innleveres var ikke levert. Jeg har ingen sanksjonsmuligheter overfor dem som ikke møter opp, så jeg måtte gi en utsettelse. Men ingen møtte opp da heller. Da måtte jeg formulere en skriftlig oppgave isteden, med ny tidsfrist. Jeg sjekket nå nettopp. Jeg har fått to svar, og fristen gikk ut i forrige uke. Nå må jeg sende ut nok en frist, og dette er noe vi skulle vært ferdig med for fem uker siden. Skal jeg måtte gå på døren deres og ringe på, for å skaffe vurderingsgrunnlaget jeg er forpliktet til å innhente? spør han.
Selv har jeg en ganske lik situasjon i forhold til Mappeinnlevering 2 i et av fagene mine, som er et gruppearbeid med muntlig presentasjon, skriftlig vurderinga av produkt, og prosess (logg). Der forsvant hele klassen på tur når vi skulle ha muntlig presentasjon av de 4 føste gruppene som var halve klassen, ved neste time var det flere elever som ikke var klare enda de hadde fått en uke ekstra forberedelse pga. turen. Noen med foreldres velsignelse, og med gode grunner for fritak der og da (noe som også selvfølgelig vil prege en planlagt gruppefremførelsen).

Løsningen blir derfor at vi i timene fremover starter med en 10 min. presentasjon for de som er klare for å fremføre, enten det nå er en eller flere grupper. Resten av timen går etter planen, med de avbrytelser vi er vant til, enten det er fra ledelse, kolleger, elever, foreldre eller andre arrangementer som booker om på datalabber eller hva det måtte være.

Dato for innlevering av mappe (fremføring, presentasjon, produkt) er satt med ikke alt for lang frist, slik at læringstrykket holdes oppe. De elever som har mer enn en manglende innlevering får ikke meg på døren, men et varsel til heimen via e-post/brev om manglende grunnlag for vurdering i faget ,og en forklaring på vurderingskriterier for mappevurdering som metode.
Flere har fått, og flere vil det sikkert bli ...

I den andre klassen min, har vi hatt en kapittelprøve som mappeinnlevering 2, hvor ganske mange elever var borte. Noe av grunnen til fraværet var at prøven lå på fredagen før vinterferie (man lærer så lenge man er lærer :). I tradisjonell undervisning, med en vurdering hvor gjennomsnittskarakteren (standpunkt) teller, ville jeg som lærer fått et problem som beskrevet - med:
rett til å ta prøver og innleveringer igjen og igjen, hvis de unnlater å møte opp.

I mappevurdering opplever jeg ikke dette som mitt problem, men mer som elevens problem. Hvorfor? Fordi:

Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen (§§ 3-3, 4-4 i forskrift til opplæringslova og privatskolelova).

Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes (§§ 3-7, 4-6, 4-7 i forskrift til opplæringslova).

Uansett om elevene får karakter på denne prøven, som de på tradisjonelt vis tar uten å kjenne detaljene på forhånd, så vil jeg ikke kunne bruke denne til å sette endelig karakter. Om de elevene som var borte tar en "åpen prøve-prøve" (hvor de vet spørsmålene på forhånd) , i etterkant er helt greit for meg, så lenge jeg kan dokumentere at de har fått mulighet til å ha blitt vurdert av medelever eller meg, med en veiledene kommentar på hva som kan forbedres. De kan enten ta den i en arbeidstime, eller de kan ta den hjemmefra. Det innebæer igjen en organisering fra min side, som tillater nettopp dette. I praksis er det: innleveringsmapper, fronterprøver, eller at jeg skanner skriftlige arbeider på kopimaskinen, og legger dette inn for eleven.

Det er også helt greit om de tar prøven 20 ganger, det synes jeg er flott, da får de øvd seg mye på det som er viktig - kanskje husker de det bedre (det er jo det tradisjonelle prøver ofte handler om - det å teste hukommelsen til elevene ...) når terminslutt kommer. Det er forøvrig bare den første gjennomførte hvor elevene får karakter fra meg. De har okkesom mulighet til å forbedre den (og alle andre mapper) helt frem til slutten av mai, når arbeidsmappen skal være ferdig. På denne måten kan de dra på så mange hytteturer og tannlege besøk de orker og føler de har tid til.

Det som ikke er greit, er om noen ikke deltar i det hele tatt, og så lenge jeg bruker digitale verktøy for å håndtere og organisere mappen blir det overkommelig å holde styr på mener jeg. Jeg er kun pålagt å gi karakter ved sluttvurdering - altså på slutten av året, og å sende varsel til hjemmet om det ikke er grunnlag for vurdering i faget, samt underveisvurdering på produkter. Ingen produkter = ingen underveisvurdering. Det sier seg selv.

Utfordringen blir å få alle elevene - i samarbeid med hjemmet - til å levere inn alle mappeprodukter, slik at denne kan brukes som et utgangspunkt for muntlig samtale (hvor eleven presenter et selvvalgt produkt, og jeg stiller spørsmål fra pensum).

Jeg ser helt klart for meg, at denne arbeidsformen kan innvitere til skippertakmentalitet, noe som ikke tjener dannelsesaspektet. Likevel, manglende innleveringer vil også kunne føre til nedsatt ordenskarakter, noe de fleste elevene er opptatt av å unngå.

Jeg forstår også at mange lærere heller lener seg mot en tradisjonell undervisning fordi den gir en bedre oversikt, og man slipper å tenke nytt. Man kan hvile på innkjørte rutiner og gamle kriterier. Noen mener mappevurdering gir en større arbeidsmengde. Det tror jeg handler om organisering. Man kan ikke organisere som før, men må finne nye veier mot målet. Er man flere lærere som samarbeider, jo lettere vil arbeidsmengden bli for den enkelte, derfor er mappevurdering tungt å gjøre alene.

Jeg har i en pågående mappeinnlevering et tverrfaglig samarbeid med norsklærer i en av klassene. Elevene skal velge en fordypningsoppgave i RLE, samt velge en sjanger i norskfaget (hvor de har gjennomgått flere sjangertyper gjennom året). Elevvurdering og elevmedvirning kan også bidra til å lette arbeidsbyrden, samtidig som læringsutbytte øker.

Mappevurdering er kanskje ikke den optimale metoden. Det blir spennende å se om jeg får det til. Går det helt i vasken, får jeg trøste meg at den tradisjonelle formen med gjennomsnittsvurdering heller ikke holder mål. Om noen har andre vurderingsmetoder de gjennomfører på, så er jeg veldig - mer - enn interessert i å høre om det.

By the way:
Mine planer om å rocke RLE-timen funka helt utmerket. Elevene skrek etter mer, mer og mer, og kolleger takket for en flott og inspirerende time. Jeg går derfor på med krom hals, litt mer sikker på meg selv enn før når det gjelder undervisnings-, arbeids- og vurderingsmetodene jeg velger, på tross av at flertallet omkring meg fnyser. De gjør det kanskje av en grunn, det vil være dumt å underkjenne et stort kollegies erfaringer og meninger, derfor gjør jeg heller ikke det. Men jeg blir frustrert over hvor lite endringsvilje som finnes. Sikkert også det med rette, noen har vel endret seg ihjel gjennom mange reformer. Likevel:

Ny som lærer - stort pågangsmot og stor i kjæften - straffen er vel nær. No pain - no gain!
c",)

torsdag, mars 05, 2009

Free Music
Hvordan kan man best kjempe i fildelingskampen? Kanskje det rett og slett er å innta en ikke-voldelig holdning, med å kun bruke musikk som kan lastes ned lovlig?
Michael David Crawford har mange tips (og ønsker flere), og en interresant artikkel om gratis musikk med mange lenker, for dem som er interresert .

Tip by: Riptide Furse

onsdag, mars 04, 2009

Listen up!Disse unga vil si dere noe! Lytt til dem, og lær av dem!

3D-verdenen som filmen presenterer er den tidligere omtalte Quest Atlantis, som for min del desverre ikke er aktuelt i år i hvertfall. Desto mer gledelig er det at Moldeklev i skrivende stund setter opp sin første klasse der - HURRA! Er nøkkelen til digital frihet å være IKT-administrator? Det hjelper nok. Jeg gleder meg til å følge med på aktivitetene deres. Dette er pionerarbeid!

Filmen er produsert av Peggy Sheehy AKA Maggie Marat (SL) og min gode SL-venn Marianne Malmstrøm AKA Knowcluekidd. Begge har god erfaring med elever i virtuelle verdener (Teen SL, og Quest Atlantis).

Twitter by Cool Cat Teacher - Thanks!

tirsdag, mars 03, 2009

Auschwitz 2008 - Nicolai FonnTjøme ungdomsskole drar hvert år på tur til Polen med elevene. En av mine elever - Nicolai Fonn - har laget et bidrag til skolens årlige utstilling som er en del av etterarbeidet. På utstillingen satte vi opp en projector på et grupperom, og pyntet tavlen med ord vi knytter til folkemordet. Ordene ble skrevet med fargekritt, og vi hadde lys på tavlebrettet, og lys på langbord foran projector. Riktig fint ble det, når denne presentasjonen gikk i loop.

Det er mye arbeid som ligger bak dette produktet, som er laget i Moviemaker. Det ble av guider på turen oppfordret til å ta bilder av de forskjellige objekter og bilder, og å puplisere dette, slik at vi hele tiden minnes dem som uretten led, aldri glemmer, eller lar noe slikt få skje i igjen. Dette er Nicolais bidrag i kampen mot det onde.

Stå på Nicolai - bra jobba!

d&b i SL - KamimoEt kort klipp fra Kamimo-turen på d&bs mandagstreff.
Vi fikk en flott guidet tour av Alastair Creelman, som er Högskolan i Kalmars representant i Kamimo-prosjektet. En vellykket og velbrukt aften - takk til Lula og Alastair c",)

søndag, mars 01, 2009

Gyldne tider engasjerer!


Image: 'Que anjos e querubins digam amém (2)...DSCF5081a_picnik'
www.flickr.com/photos/93087247@N00/2185696829


Denne helgen har jeg viet til RLE-faget jeg har i 9. klasse. Fredag som var opplevde jeg noe som jeg nok aldri vil oppleve igjen tror jeg.
En elev sang Nordahl Griegs Til Ungdommen (Kringsatt av fiender) med en spe stemme i klasserommet. Foranledningen var at vi skulle lese kapitlet Livssynshumanismen, fra Horisonter( som's nettsted fremdeles er under utvikling ...). Eleven lyste opp i det hun kom til versene i boken, som Humanetikere i følge boken ofte synger på sine samlinger. "Den kan jeg!", sa hun, og begynte spontant å synge - ja, til sin egen overraskelse kunne det nesten se ut som. Man kunne høre et knappenål falle i rommet, og jeg fikk gåsehud over hele meg. Ikke fordi stemmen var så pen, men fordi dette var en elev som ga fullstendig fløyten i stemmen og publikummet. Hun sang av spontan lyst og det var tydelig at hun hadde et forhold til teksten.
A golden moment!
Jeg var høy på Kringsatt og Pepsi til langt ut på natten i de sene fredagstimer, og svever en smule enda. Det skal ikke stort til ...

Inspirert av eleven, så har helgen gått med til å lage en mix av forskjellige Flickr CC bilder, stemmen til Kråkevik og røsten til Kim Larsen. Litt klipp og lim, som er tekstsatt, skal få neste RLE-time til å rocke så veggene sprekker - håper jeg ...

Jeg beveger meg mellom barken og veden når jeg skal formidle kultur i klasserommet, det er på mange måter nesten som ha blitt ansatt som sjåfør til hest uten lappen. Det eneste jeg har er kartet, og jeg har fått en innføring i hvordan jeg skal komme meg til meg til målet (lærerutdanning). Jeg liker å kjøre, ønsker å være en god sjåfør, men jeg nekter å kjøre med hatt. Den mista jeg forresten et sted på veien ...

Jeg legger mitt makkverk som noen nok ville kalt det ut bak lukkede dører - 4 shared - passordbelagt. Med det så håper jeg å ivareta Kråkevik og Larsen så godt jeg kan, samtidig som kulturen blir formidlet. Om andre kolleger ønsker å bruke det i sin undervisning, kan de kontakte meg, og vil da få oppgitt passord (gjettekonkurranse: en kjent ning + to siffer ).

Jeg har også testa ut Prezi i samme forbindelse, et flash-program som lar deg lage presentasjoner - her er min første Prezi, som skal brukes til en oppsummering om Livssynshumanismen. Prezi er foreløpig i beta, og du må søke om konto der. Det tok en ukes tid før jeg fikk respons derfra. Jeg prøvde laste opp flash-filer fra Jing-project (min skjermdumper), men den tar svært små filer (30 sek.).

En X-Timline fra i fjor på perioder i Humanismen, ble videreutviklet, og danner grunnlaget for elevenes fodypningsoppgave i mappeinnlevering 2. I mellomtiden jobber jeg - og etterhvert elevene, videre med alle horisonters spørsmål - mens vi rocker Til ungdommen og er Kringsatt av fiender.

Ja - gyldne tider gjør meg engasjert c",)