søndag, august 24, 2008

Elever og foresatte i Vestfold ranes av skolen ...

Elever som begynner på VG1 i Vestfold i år - og deres foresatte - får et kostbart møte med skolen sammenlignet med kullene før og etter, og elever i andre deler av landet. Gratis læremidler er foreløpig forbeholdt VG 2 og VG 3. Bøkene de kjøper inn (for vår del - ved Nøtterøy vgs - synes dette å gjelde samtlige fag) får de heller ikke solgt slik tradisjonen er, siden ordningen med gratis læremidler for neste år også innføres for VG 1. Så langt så greit, et sted må jo grensen gå ...

Men så, som om ikke det var nok, har skolen innført en innkjøpsordning for bærbare pc'r, hvor elevene forplikter seg til leie av pc. Egne maskiner tillates ikke, og alle elever må undertegne en leieavtale. Nøtterøy vgs (og flere andre skolene i Vestfold), skal ha en leie på 1600 kr. det første året, og 800 kr. de påfølgende to. Informasjonen så langt nevner ingenting om elevene får beholde maskinen ved utgangen av løpet, slik som elever i Buskerud fylke f.eks. har mulighet til. Der er leien fra start på 800 kr. første studieår - altså 800 kr. billigere. I tillegg får elevene i Buskerud - som f.eks. ved Ringerike vgs - lov til å ha med egen bærbar pc, og er ikke på noen måte pålagt en dobbelinvestering.

Som leietaker får man ikke være administrator, og kan således ikke laste ned programmer man ønsker å benytte seg av. For de (og oss) som har gått til innkjøp av pc på ungdomtrinnet, med sikte på videre bruk på VG, blir dette for ran å regne. Spesielt med tanke på at elever som starter i 2008 ikke kan benytte seg av Utstyrsstipend - det gjelder kun for VG2- og 3 elever.

Ved henvendelse til skolen får man som foresatt beskjed om at det er bestilt maskiner til alle elevene, og at om de skulle få bruke sin egen:
  • ville det blitt mange maskiner til overs
  • ville man måtte bruke tid på gjennomgang av private pc'er. Elevene får ikke ha hvilke som helst programmer på pc'n - dette for å beskytte nettverket
  • man er avhengig av å få stengt av Internett og notater elevene har på pc ved rene kunnskapstester/prøver
Det presiseres at alle elever skal ha pc, og at skolen står som eier av pc'n.

Man kan jo undre seg om Vestfold fylkeskommune har gjort leksa si?

For om bærbare pc-er sier Kunnskapsdepartementet:

Loven åpner for at skoleeier kan kreve en mindre egenandel av elevene til bærbare pc-er dersom elevene får beholde pc-en og sparer utgifter til kalkulator, kladdebøker o.l. Egenandelen kan ikke overskride utstyrsstipendets minste sats (for tiden 800 kroner).
Ut fra disse opplysningene kan man si at skolene som er med i ordningen bryter loven. At skolen innfører bærbar for alle elever og viser ansvar i forhold til innføring av digitale læremidler er i utgangspunktet strålende og de fortjener i så måte honnør, men at man tar dobbelt så mye i egenandel enn hva som er tillatt og sender regningen til foresatte er verken tillitsvekkende eller tiltalende. Prisen for at man innfører ordningen på VG 1 ett år tidligere i forhold til resten av ordningene faller økonomisk svært uheldig ut for årets VG 1 elever, og regningen sender man til foresatte. Spørsmålet man kan stille seg, er om skolen i det hele tatt kan kreve noe økonomisk av årets VG 1 elever siden stipendordningen ikke gjelder dem:
Dersom skoleeigar organiserer opplæringa på ein måte som krev at elevane må ha berbar pc, kan skolen krevje ein årleg eigendel frå eleven for å dekkje delar av kostnaden for pc-en. Eigendelen kan ikkje setjast høgare enn den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde læremiddelstipendet. Etter vidaregåande skole skal eleven få behalde pc-en.

Kilde: Norsk lovdata
Hvorfor skal elever og foresatte i Vestfold komme dårligere ut av det når det gjelderl rettighter og økonomi enn elever i andre deler av landet? Man får håpe at de tar til fornuft og enten fjerner eller senker satsene i tråd med lovverket, eller at de gir årets kull anledning for bruk av private pc'r i påvente av mulighet for å søke om utstyrsstipendet til neste år. Når vi i fjor investerte i privat bærbar pc for bruk i ungdomskolen (hvor privat pc ble anbefalt), ble dette gjort med nettopp vidergående skole i tankene. Da føles det ekstra urettferdig med en slik ordning vi presenteres for i dag.

I kontakt via e-post med en av lærerne på Nøtterøy vgs, anmodes det i siste linje om: Håper dere har forståelse for at vi må prøve oss fram. Svaret er selvfølgelig: JA, det har vi! - så lenge det dreier seg om det pedagogiske innholdet vel og merke ... Men ran? - nei det får da være grenser!
c",)

Et annet aspekt er miljøetikken i denne saken ... Man sier Tenk før du kaster! - Hva med tenk før du kjøper?